Ako funguje klíma, ako chladiace zariadenie funguje ?

klimatizacia-hlavny-obrazok

Úlohou chladiaceho zariadenia je schladiť výrobky a udržať ich pri teplote nižšej ako je teplota okolitého prostredia.
Chladenie je možno definovať ako proces odmietania tepla. Najstaršími a najznámejšími chladiacimi médiami sú ľad, voda a vzduch. Na začiatku tohto storočia si ľudia začali byť vedomí činnosti baktérií, enzýmov atď. a objavili, že rast týchto mikroorganizmov je priamo úmerný teplote a že pri nižších teplotách, napr. + 10 C, je ich rast veľkou mierou obmedzený. Tento poznatok viedol k používaniu chladenia ako spôsobu ako uchovávať potraviny.
Systém chladenia sa skladá zo štyroch základných zložiek:
kompresor
kondenzátor
expanzný ventil
výparník
Kompresor je jadrom chladiaceho zariadenia, odoberá paru z výparníka a stláča ho v kondenzátore.
Kondenzátor odoberá teplo v množstve, ktoré sa rovná súčtu tepla absorbovaného výparníkom a tepla vyprodukovaného kompresnou činnosťou kompresora.
Expanzný ventil zaisťuje odpovedajúci rozdiel tlaku medzi vysokotlakovou a nízkotlakovou časťou systému.
Výparník je miesto, kde je teplo prenášané z prostredia do chladiaceho média.
Cyklus je možné zhrnúť takto: para je odvádzaná kompresorom, stláčaná a prevádzaná do kondenzátora, tu je ochladzovaná a skvapalňovaná. Chladiace médium je vedené z kondenzátora k expanznému ventilu, kde dochádza k zníženiu tlaku , ďalej je vedené do výparníka, kde prijíma teplo z prostredia.